header banner
Default

Ang Land of Luna Coins, o Crypto Balloons,


Table of Contents

  Son y�llarda rekorlar k�rarak insanlar� 'k�sa yoldan zengin olma' tuza��na �eken kripto varl�klar�n balonu patlad�. B�t�n coin'lerde d����ler ya�and�. Gazetemizde uzun s�re g�ndeme ta��d���m�z 'Bitcoin Tuza��' haberlerimiz yerini buldu. Merkeziyetsiz yap�s� sebebiyle bir kumara d�n��en kripto paralar, y�z binlerce insan�n hayat�n� karartt�. Yat�r�mc�lar�n birikimleri bir haftada adeta pula d�nd�.

  FED ETK�S�

  FED'in faiz art�r�m hamlesi ve bilan�o daraltmaya gidece�ini a��klamas�yla birlikte Bitcoin fiyat� 67 bin dolardan 27 bin dolara kadar geriledi. Ayn� d���� Etherium taraf�nda da ya�and�. Son d�nemde pop�lerli�ini art�ran Luna ve Terra ise son darbeyi vurdu.

  LUNA NASIL DE�ERS�ZLE�T�?

  Terra UST 1 dolar sabitli�ini kaybetti ve toparlamakta g��l�k �ekti. 'Terra Ekosistemi'ndeki ilerleyi� sistemindeki bo�luk da sat��lar� h�zland�rd�. Kripto para piyasas�nda dolarla ayn� seviyede i�lem g�ren Terra UST, Luna taraf�ndan teminat alt�na al�nm��t�. K�sacas� 1 Terra UST sat�nca 1 tane de Luna tokeni ortaya ��k�yordu. 1 tane Terra UST al�nca da 1 tane Luna tokeni azal�yordu. Terra UST ne kadar al�m g�r�rse Luna tokenleri de o kadar azal�yor ve fiyat� y�kseliyordu. �lk 10 kripto para birimi aras�na giren Luna �ok b�y�k y�k�m g�rd�. Terra UST b�y�k sat��a maruz kald�. Her Terra UST sat�ld�k�a 1 Luna daha bas�ld�, sat��lar h�zland�, 'Luna'lar �o�ald�, al�mlar neredeyse durdu. Luna artt�k�a artt� ve tamamen de�ersiz hale geldi. Terra UST'nin de�erini art�rabilmek i�in arza s�rekli Luna verildi�i ve olay �ncesi 750 milyon adet olan Luna arz�n�n saatler i�inde 20 milyara ula�t���, �u anda da 6 trilyonun �zerinde oldu�u kaydedildi.

  �te yandan �lkemizde d�rt milyon ki�inin kripto para yat�r�m� oldu�u ve bir milyar dolarl�k bir pazar�n olu�tu�u tahmin ediliyor.

  KAAN ZENG�NL�

  Sources


  Article information

  Author: Matthew Christensen

  Last Updated: 1703746322

  Views: 912

  Rating: 4.5 / 5 (42 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Matthew Christensen

  Birthday: 1971-05-31

  Address: 5909 Nicole Village Apt. 624, Edwardsfurt, KS 17958

  Phone: +4367042663734337

  Job: Actor

  Hobby: Fishing, Mountain Climbing, Meditation, Skateboarding, Astronomy, Lock Picking, Painting

  Introduction: My name is Matthew Christensen, I am a dear, ingenious, courageous, unswerving, venturesome, vivid, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.